Advokátní kancelář KLINER | KOBEROVÁ | POLIAKOVÁ

JUDr. Jan Kliner

Mgr. Jan KLINER

E-mail:


Telefon:


kliner@kkap.cz
jan.kliner@ak-kliner.cz

+420 608 331 733

Spolupracující advokát Realitní společnosti České spořitelny


Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokátem je od roku 2008, kdy složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně a stal se členem České advokátní komory. Právní služby poskytuje podnikatelským subjektům, a to jak menším tak středně velkým podnikatelům, včetně společností s výlučnou či částečnou zahraniční majetkovou účastí. Ačkoli většinu agendy tvoří problematika související s podnikáním, poskytuje služby také nepodnikajícím fyzickým i právnickým osobám a subjektům státní správy a samosprávy (ministerstva a obce).

Svým klientům poskytuje zejména tyto právní služby:

  • příprava různých smluv, ať již běžných (kupní, nájemní, o dílo, mandátní apod.) či smluv zcela atypických
  • zastupování klientů ve sporných i nesporných věcech před soudy i v řízeních před správními úřady
  • veškeré právní služby týkající se nemovitostí (byty, nebytové prostory, budovy, pozemky), jejich převodů, zastavování, zřizování věcných břemen či nájmu; služby související s územním a stavebním řízením, kolaudací a rekolaudací staveb apod.
  • veškeré služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností, organizace valných hromad včetně jejich vedení, provádění změn v již založených společnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po fúze či jiné změny právní formy či po zajištění likvidace společností.
  • služby související s cennými papíry, emitování akcií, převody akcií, se zřizováním zástavního práva k akciím i se směnečnou problematikou.
  • služby v oblasti duševního vlastnictví, zejména právo autorské, ochranné známky, dále v oblasti informačních technologií, ochrany osobnosti fyzických osob či dobrého jména a dobré pověsti právnických osob
  • otázky týkající se ochrany hospodářské soutěže a práva na ochranu před nekalým soutěžním jednáním
  • služby související s pracovněprávní problematikou, sepisování pracovních a manažerských smluv, ukončování pracovního poměru, zaměstnávání cizích státních příslušníků
  • Příprava a organizace veřejných zakázek a poradenství a zastupování uchazečů o veřejné zakázky
  • správa a vymáhání pohledávek

 

 

česky | english